Klauzula informacyjna
dla Klientów Kancelarii

 

Charakter niniejszej klauzuli

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej RODO lub Rozporządzeniem, w którym wprowadzono zasady związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawa osób, których te dane dotyczą i obowiązki podmiotów je przetwarzających. Do jednego z takich obowiązków, wyartykułowanego w art. 13 RODO oraz art. 14 RODO należy poinformowanie osób fizycznych o przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, czemu służy niniejsza klauzula informacyjna skierowana do Klientów Kancelarii.

 

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Czy w DELEX Kancelarii Radcowsko-Rzecznikowskiej przetwarza się dane osobowe?

Alina Budner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DELEX Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner zbiera i przetwarza w ramach ww. działalności dane osobowe. Powyższe czyni na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w RODO oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.

 

W jaki sposób Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe?

[art. 14 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia]

Państwa dane osobowe Administrator pozyskuje w głównej mierze bezpośrednio od Państwa, jednakże w uzasadnionych sytuacjach Administrator może uzyskać dane dotyczące swoich Klientów z publicznych rejestrów lub ewidencji lub za pośrednictwem działających w ich imieniu i na ich rzecz pełnomocników.

 

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii?

[art. 13 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]

Stosownie do art. 4 pkt 7 RODO, administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii jest Alina Budner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DELEX Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner, zwana dalej ADO lub Administratorem, z którą można się skontaktować:

1) osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:

ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 54 lok. B1,
90-619 Łódź

2) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czy ADO powołał inspektora ochrony danych?

[art. 13 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia]

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

 

W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

[art. 13 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, a także
art. 13 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia]

Ze względu na prowadzoną przez Administratora działalność gospodarczą, ADO przetwarza Państwa dane osobowe, gdy są Państwo:
1) potencjalnymi Klientami Kancelarii, w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, a jeżeli zwrócili się Państwo o przedstawienie informacji związanych np. z zakresem pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię – również w celu promocji usług przez nią świadczonych (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

2) Klientami Kancelarii, w celu:

a) świadczenia szeroko rozumianej pomocy prawnej, w tym na etapie przedsądowym, sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed właściwymi instytucjami, m.in. Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – EUIPO, World Intellectual Property Organization (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym właściwego rozliczenia z wykonanych usług (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

Jakim kategoriom odbiorców Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do przetwarzania?

[art. 13 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia]

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe:

1) podmiotom, powiązanym z ADO np.:

  • księgowości,
  • podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT ADO i świadczącym w tym zakresie usługi na rzecz ADO,
  • innym kancelariom prawnym, szczególnie w celu wykonania czynności zleconych;

2) odpowiednim instytucjom, np.: mediatorom, sądom arbitrażowym, sądom powszechnym, Sądowi Najwyższemu, sądom administracyjnym, organom egzekucyjnym, Urzędowi Patentowemu Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskiemu Urzędowi Patentowemu, Urzędowi Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – EUIPO, World Intellectual Property Organization;

3) wskazanym przez Państwa podmiotom.

 

 

Czy Administrator przekazuje Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

[art. 13 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia]

Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są przez ADO przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym, z zastrzeżeniem wynikającym ze zdania poniżej. Kancelaria może przekazać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyraźną zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą lub w sytuacji, gdy powyższy obowiązek wynika z umowy.

 

Jakie kategorie danych osobowych Administrator może przetwarzać?

[art. 14 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia]

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

1) dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko, nr PESEL lub NIP lub rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, wizerunek (za uprzednią zgodą Klienta);
2) dane adresowe, tj.: miejsce zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby lub adres do doręczeń;
3) dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub fax;
4) pozostałe dane konieczne ze względu na charakter świadczonej pomocy prawnej, np.: dane o zajmowanym stanowisku, dane o wykształceniu, informacje dotyczące sytuacji rodzinnej lub finansowej lub zdrowotnej.

 

Przez jak długi okres czasu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

[art. 13 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia]

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

1) do czasu zrealizowania swoich prawnie uzasadnionych interesów;
2) do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, w wykonaniu której ADO zbierał i przetwarzał dane osobowe;
3) do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
4) do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych

[art. 13 ust. 2 lit. b Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. c Rozporządzenia,
art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. d Rozporządzenia,
art. 13 ust. 2 lit. d Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. e Rozporządzenia]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:

1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
2) żądania od Administratora sprostowania błędnie zapisanych danych osobowych (art. 16 RODO);
3) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
5) żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
7) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli była ona podstawą przetwarzania tych danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

Niezależnie od powyższych uprawnień, w sytuacji dostrzeżenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 12 ust. 4 RODO, art. 77 ust. 1 RODO).

 

Czy są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych?

[art. 13 ust. 2 lit. e Rozporządzenia]

Podanie przez Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie przez ADO odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi realizację określonych czynności, np.: udzielnie Państwu odpowiedzi na pytania, udzielenie Państwu informacji o stanie sprawy, a nawet prowadzenie sprawy.

 

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub poddaje dane profilowaniu?

[art. 13 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia]

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez ADO oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Informacje odnośnie plików „cookies”

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików „cookies” znajdują się na stronie internetowej Kancelarii w zakładce pn. „Klauzula informacyjna w związku z używaniem plików „cookies”.

 

Pozostałe informacje

Ze względu na prowadzoną przez ADO działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu szeroko rozumianej pomocy prawnej, dane osobowe przekazane przez Klientów lub uzyskane w sposób pośredni w wyniku świadczenia pomocy prawnej są poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy informacji:

1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
– w zakresie określonym tymi przepisami.