RODO

 

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej RODO lub Rozporządzeniem, w którym wprowadzono zasady związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawa osób, których te dane dotyczą i obowiązki podmiotów je przetwarzających. Do jednego z takich obowiązków, wyartykułowanego w art. 13 RODO oraz art. 14 RODO należy poinformowanie osób fizycznych o zasadach związanych z przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych. W wykonaniu tego obowiązku wskazuje się, iż:

1. Alina Budner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DELEX Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner jest administratorem danych osobowych, zwanej dalej ADO lub Administratorem, przetwarzanych w DELEX Kancelarii Radcowsko Rzecznikowskiej.

2. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z procesem przetwarzania danych osobowych przez Administratora można się z nim skontaktować osobiście lub pisemnie pod adresem: ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 54 lok. B1, 90-619 Łódź, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem: (+48) 42 637 50 40.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
1) prowadzenia postępowań rekrutacyjnych na wolne stanowiska w Kancelarii;
2) świadczenia szeroko rozumianej pomocy prawnej;
3) rozliczenia się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym właściwego rozliczenia z wykonanych usług;
4) marketingowych, tj. w celu promocji usług świadczonych przez Kancelarię.

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonych zgód na ich przetwarzanie albo na podstawie zawartych z Kancelarią umów lub obowiązujących przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii, w zależności od charakteru przetwarzanych danych osobowych, mogą być: podmioty powiązane z Administratorem (np.: księgowość, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT ADO, inne kancelarie prawne współpracujące z ADO itp.), odpowiednie instytucje (np. sądy powszechne, organy egzekucyjne, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej itp.), podmioty wskazane przez dysponentów danych osobowych oraz podmioty, które z uwagi na obowiązujące przepisy prawa mogą żądać dostępu do danych osobowych. Warunkiem przekazania przez Administratora danych osobowych jest stosowanie przez ich odbiorców odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa udostępnionych im danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu: wycofania zgody, jeżeli ich przetwarzanie odbywało się na jej podstawie albo realizacji celów, ze względu na które były one przetwarzane, jednakże nie dłużej niż przez czas określony w przepisach prawa lub do czasu wygaśnięcia roszczeń dotyczących danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Kancelarii, co do zasady przysługuje: prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli była ona podstawą ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Kancelarii przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

9. Przekazanie Administratorowi danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić kontakt i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, a wyjątkowych okolicznościach może skutkować niemożnością podjęcia albo kontynuowania świadczenia pomocy prawnej.

10. Dane osobowe przetwarzane w Kancelarii nie podlegają profilowaniu przez ADO oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Szczegółowe informację odnośnie przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy, Klientów lub osób odwiedzających stronę internetową Kancelarii znajdują się w zakładkach.