Klauzula informacyjna dla
Kandydatów do pracy w Kancelarii

 

Charakter niniejszej klauzuli

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej RODO lub Rozporządzeniem, w którym wprowadzono zasady związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawa osób, których te dane dotyczą i obowiązki podmiotów je przetwarzających. Do jednego z takich obowiązków, wyartykułowanego w art. 13 RODO oraz art. 14 RODO należy poinformowanie osób fizycznych o przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, czemu służy niniejsza klauzula informacyjna skierowana do Kandydatów do pracy w Kancelarii.

 

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Czy w DELEX Kancelarii Radcowsko-Rzecznikowskiej przetwarza się dane osobowe?

Alina Budner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DELEX Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner zbiera i przetwarza w ramach ww. działalności dane osobowe. Powyższe czyni na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w RODO oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.

 

W jaki sposób Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe?

[art. 14 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia]

Państwa dane osobowe Administrator pozyskuje głównie w sposób bezpośredni.

 

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii?

[art. 13 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]

Stosowanie do art. 4 pkt 7 RODO, administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii jest Alina Budner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DELEX Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska Alina Budner, zwana dalej ADO lub Administratorem, z którą można się skontaktować:

1) osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:

ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 54 lok. B1,
90-619 Łódź


2) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czy ADO powołał inspektora ochrony danych?

[art. 13 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia]

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

 

W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

[art. 13 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, a także
art. 13 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia]

Ze względu na prowadzoną przez Administratora działalność gospodarczą, ADO przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko w Kancelarii, w tym kontaktowania się z Państwem i umówienia spotkania lub przeprowadzenia go w formie telekonferencji (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Jakim kategoriom odbiorców Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do przetwarzania?

[art. 13 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia]

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom powiązanym z ADO, np. podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT ADO i świadczącym w tym zakresie usługi na rzecz ADO, jak również wskazanym przez Państwa podmiotom.

 

Czy Administrator przekazuje Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

[art. 13 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia]

Państwa dane osobowe nie są przez ADO przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Jakie kategorie danych osobowych Administrator może przetwarzać?

[art. 14 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia]

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kandydatów do pracy w Kancelarii:
1) dane identyfikacyjne, tj.: imię lub imiona i nazwisko, nr PESEL lub NIP lub rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia;
2) dane adresowe, tj.: miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji;
3) dane kontaktowe, tj.: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
4) pozostałe dane, tj.: dane o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 

Przez jak długi okres czasu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

[art. 13 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia]

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, tj. do czasu zatrudnienia jednego z kandydatów na wolne stanowisko albo do czasu zamknięcia rekrutacji bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia, z zastrzeżeniem wynikającym ze zdania poniżej. Jeżeli zgłaszając swoją kandydaturę do pracy w Kancelarii wyraził Pan / Pani zgodę na wzięcie pod uwagę Pana / Pani kandydatury w kolejnych procesach rekrutacyjnych – Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jednakże nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

 

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych

[art. 13 ust. 2 lit. b Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. c Rozporządzenia,
art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. d Rozporządzenia,
art. 13 ust. 2 lit. d Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. e Rozporządzenia]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. żądania od Administratora sprostowania błędnie zapisanych danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli była ona podstawą przetwarzania tych danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

Niezależnie od powyższych uprawnień, w sytuacji dostrzeżenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 12 ust. 4 RODO, art. 77 ust. 1 RODO).

 

Czy są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych?

[art. 13 ust. 2 lit. e Rozporządzenia]

Podanie przez Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie przez ADO odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże niepodanie danych lub podanie wyłącznie niektórych danych w zależności od okoliczności może uniemożliwić Administratorowi realizację określonych czynności, np.: skontaktowanie się z Panem / Panią a nawet nie wzięcie pod uwagę Pana / Pani kandydatury w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub poddaje dane profilowaniu?

[art. 13 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia lub art. 14 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia]

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez ADO oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Informacje odnośnie plików „cookies”

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików „cookies” znajdują się na stronie internetowej Kancelarii w zakładce pn. „Klauzula informacyjna w związku z używaniem plików „cookies”.